The Invincible M.A.E. (harleymae) wrote,
The Invincible M.A.E.
harleymae

 • Mood:

Translated Sykora articles

Hockey player Petr Sykora won a Stanley Cup, but instead large celebrations overseas doing: Rodeo in Brno!

Sotva se malý Nicholas (2) probudí, hned vyrazí za tátou. Scarcely had the little Nicholas (2) wake, now forth for father. Potřebuje si ho užít, vždyť ten, coby hokejista NHL, je pořád někde na cestách. Does it take, for one, as the NHL hockey player, is still somewhere on the road. Jen musí opatrně, taťka Petr Sýkora (32) léčí zlomeninu nohy z fi nálové bitvy o Stanley Cup. Just must carefully daddy Petr Sykora (32) feet from the fracture heals nálové fi battle of the Stanley Cup. I když je marod, maminka Renata jen obrací oči v sloup, co ti její chlapi vyvádějí. Although sick, mum Renata just turn your eyes in the column, what the guys vyvádějí. Tu omlácená zeď od brždění na kole, tam černá čára od hokejky. Then omlácená wall of the brake on a bike, there a black line from the hockey stick. No, nemá to s nimi jednoduché. Well, not to them easy.

Poslední týdny byl Petr v Pittsburghu bez rodiny, soustředil se na bitvu o Stanley Cup. Last week Peter was in Pittsburgh without a family, focused on the battle of the Stanley Cup. Stýskalo se mu, tak v Americe ani moc neslavil a upaloval do Brna, kde je teď doma. He missed you so much in America or neslavil and upaloval to Brno, where it is now at home. „Ukecala jsem ho,“ mrkne po manželovi paní Renata, která je z moravské metropole. "Ukecala him," look after the husband Mrs. Renata, who is from the Moravian metropolis. „Pro mě je důležitý, aby manželka byla šťastná. "For me it is important that the wife was happy. Tak poslouchej, mámo, tys to neslyšela,“ okřikne manželku, která debatuje s fotografkou a nabízí jí bábovku. So listen, Mom, you heard it, "okřikne wife to discuss with the photographer and offers her patsy. Mimochodem výtečnou. Besides excellent. „Dál už se stěhovat nebudeme, v Brně hranice východu končí,“ usmívá se rodák z Plzně. "Further it will not move, in Brno borders East ends," smiles a native of Pilsen. Nevylučuje však, že by ještě mohl hrát hokej iv Rusku, kde už působil v Magnitogorsku. It does not exclude, however, that would still be able to play hockey in Russia, where it worked in Magnitogorsk.

Do Ruska by ale asi rodinu netahal, jenže bez ní je poloviční. Russia but about family netahal, but without it is half. „Měsíc a půl jsem byl sám, strašně moc mi oba chyběli. "Month and a half, I was alone, very much I missed both. Teď jak se malej probudí, jsme spolu. Now as a little wake, we are together. Hrajeme hokej, děláme kraviny a hlavně bordel tady mamině,“ omlouvá se Petr za rodeo. We play hockey, do shit and mostly mess here mom, "Peter apologizes for the rodeo. „Večer všechno nahrnu do pokojíčku,“ povzdychne si paní domu. "We all heap to room," povzdychne the lady of the house.

Petr se trošku bál, aby Nicholase vůbec bavil sport. Peter is a little afraid that Nicholas ever enjoyed sports. Zvlášť když viděl, jak děti známých sedí u počítače ao sport nemají zájem. Especially when he saw how well-known children sit at the computer and have no interest in sport. Malý rarášek jeho obavy záhy rozptýlil. Little imp soon dispel his concerns. „On je takovej správnej grázl. "He is such a bastard správnej. Za celý den se nezastaví. For the whole day does not stop. I oběd slupne v běhu. I lunch slupne running. Pořád někde skáče, takže nějakej sport ho chytne,“ libuje si pyšný taťka, který musí překousnout hokejové porážky v chodbě bytu. Still some jumps, so you grab some sport, "reveling a proud papa, who must gnaw hockey defeat in an apartment hallway. „On ví, jak na mě. "He knows how to me. Naučil se, že když má průšvih nebo chce vyhrát, tak stačí přijít, dát mi pusinku a rovnou i gól,“ kroutí hlavou »Sejček«. He learned that if he wants to win, or mess, so just come, give me a kiss and the right goal, "to shake their heads» Sejček «. Snadno mu tyhle válečné lsti odpouští, má radost, že zdědil sportovní geny. Easy to him these war deceit forgiving, the joy that sports inherited genes. „Je šikovnej, s hokejkou válí už teď. "It šikovnej, with the hockey stick is rolled out now. Stejně bych byl rád, kdyby ho chytil golf. Similarly, I would be happy if it caught golf. Úplně se vidím, jak mu nosím hole. Completely to see how it sticks wearing. Pak by s námi začala chodit i máma,“ zasní se hokejový útočník. Then we started to walk and Mom, "hockey is zasnovi attacker.

Už se těší, až odloží ortézu a vezme syna na golf. I can not wait, to postpone the orthosis and son take on golf. Ten už má hole, jenže teď jsou schované ve sklepě. He already has a hole, but now they are hidden in the basement. „Máme nové podlahy, takže raději Renču neprovokujeme,“ směje se Petr Sýkora při loučení mezi dveřmi. "We have a new floor, so rather Renc neprovokujeme," laughs Petr Sykora at the door saying goodbye. Mají naspěch, chystali se balit, v plánu byla dovolená v Itálii. They hurry, preparing the package, the plan was permissible in Italy.
How do you put your helmet Nicholas said, three days it nesundá.Family nicely together.

In Pittsburgh the Stanley Cup farewell profit. Pomohl Pittsburghu ke Stanley Cupu. Helped Pittsburgh to the Stanley Cup. Aby zabránil gólu, nechal si zlomit pukem nohu. In order to prevent the goal, he will break pukem leg. Přesto v klubu Petr Sýkora končí. Yet the club Petr Sykora ends. Proč? Why? Může za to lidská zášť. It's human resentment. Současný trenér Dan Bylsma ho nemá v lásce... The current coach Dan Bylsma does not love him ...

Mohl byste ještě v Pittsburghu pokračovat? Would you still continue in Pittsburgh?
„Ne. "No. Agent mluvil s vedením a zpátky už nepůjdu. The agent spoke with the management and back you go. Když trenér Sýkoru nechce, tak s tím nikdo nic neudělá.“ When Sykora wants to coach, so with nobody nothing is done. "

Můžete říct, co jste mezi sebou s koučem Bylsmou měli za problém, že vás nestavěl? You can say what you have between the coach Bylsmou have a problem that you did?
„Nikdy nedělá dobře, když vás trénuje bývalý spoluhráč. "I never do well when you train a former teammate. On navíc byl hráč, který se potuloval po čtvrtých lajnách. In addition, he was a player who roamed the fourth lajnách. Já byl mladší než on, nastupoval v první formaci, dával góly, byl hvězdička. I was younger than him, came in the first formation, gave goals, the star. Teď se role otočily a já měl od první chvíle pocit, že mi to nechává sežrat. Now the role and I had turned from the first moment of feeling that leaves me to eat. Na rovinu říkám, že jsem ho neměl rád ani jako spoluhráče. On the plane I say that I did not like him either as teammates. Což se mi moc nestává...“ Which to me does not much ... "

Mrzí vás to, že nevede cesta zpět? Sorry to you, that does not lead the way back?
„Strašně. "And. Myslím si, že jsem tam odehrál dva skvělý roky, dal jsem 59 gólů a předchozího trenéra Therriena přesvědčil o svých kvalitách. I think I have played two great years, I have 59 goals and previous coach Therriena convinced of their qualities. Jenže je to byznys, nikoho nezajímají pocity. But it's business, not anyone feelings. Štve mě to, ale na druhou stranu mi to dodalo větší šťávu dokázat jim, že udělali chybu.“ Stve me, but on the other hand to give me more juice to prove to them that made a mistake. "

Jak dlouho ještě chcete hrát NHL? How long do you want to play NHL?
„Nechci se zuby nehty držet do poslední chvíle, vysedávat na střídačce coby člen čtvrtý lajny. "I do not want to hold the tooth and nail until the last moment, to lounge about střídačce as a member of the fourth line. Na dva tři roky ještě mám, abych dával pětadvacet třicet gólů za rok. On two or three years before I got to give twenty-five thirty goals for the year. Do čtyřiceti v NHL ovšem strašit nebudu.“ Within forty in the NHL, however, will not scare. "
Renovoval Jágrův dům Renovoval Jágrův house

This house Jágrův Sýkora poopravili. Dva roky bydleli Sýkorovi v pittsburghském domě Jaromíra Jágra. Two years Sýkora lived in the house pittsburghském Jaromír Jágr. Bojovali se strašidly, svedli vítěznou bitvu s mravenci. Fought the ghost, brought a winning battle with ants. Když Petr po posledním vítězném zápase sezony barák zamkl, bylo stavení v lepším stavu než před nastěhováním. When Peter, after last season, winning the game locked house, the building was in better shape than before moving. „Nic jsme nezničili, spíš jsme Džegrovi barák vylepšili,“ smál se Sýkora. "Nothing we are destroying, rather we Džegrovi house better," laughed the Sýkora. „Když tady byli dědové, tak se nudili a furt něco dělali. "If there were grandfathers, so bored and always doing something. Spravili dveře, okna, televizi, klimatizaci, garážová vrata, vyměnila se tepelná jednotka,,“ vyjmenovával Jágrův nájemník. Fix doors, windows, television, air conditioning, garage door, replaced the thermal unit, "vyjmenovával Jágrův tenant. „Ten barák má teď novej,“ chechtal se. "The house is now a new," the chechtal. Fakturu mu ale prý za práci nepošle. Invoice to him but apparently do not work. „Jsem strašně rád, že nás tam nechal bydlet,“ podotkl Sýkora. "I am awfully glad that we had to live there," observed Sykora. „Co že udělal? "What it do? O žádných opravách nemám tušení. The corrections I have no idea. Doufám, že to zlepšil, a ne zhoršil,“ v žertu vyhrožoval Jágr svému nájemníkovi, když se o úpravách dozvěděl. I hope to improve and not deteriorated, "jokingly threatened Jágr his tenant, when the adjustments learned.

Petr Sykora: Miláček for sale
PRAGUE (jík) - Do you have a good slag, a sense of rarities and fan heart? A máte rádi rychlost? And you like speed? Pak nezbývá než si koupit káru Petra Sýkory (32). Then have no choice but to buy karu Petr Sýkora (32). Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu prodává své luxusní černé ferrari. Double Stanley Cup winner sells his luxury black Ferrari. Kam pro něj? Where it? Do pražského ImpexCaru. The Prague ImpexCaru. A kolik s sebou? And how many with you? Necelých 4,5 milionu korun. Almost 4.5 million crowns.

Cena je daná – 169 000 eur. Price is the - 169 000. Jde jen o to, jaký bude aktuální kurs. It's all about what the current rate. „Když se prodá, dobře. "When you sell, well. Když ne, svět se nezboří,“ krčí rameny milovník nadupaných auťáků Sýkora. If not, the world nezboří, "Krč legs lover nadupaných car Sykora. „Najít kupce totiž asi nebude úplně snadné. "Find a buyer is probably not entirely easy. Auto vyladěné, upravené, možná trochu výstřednější,“ napovídá, že jde o zajímavý kousek. Auto-tuned, modified, maybe a little výstřednější, "suggests that it is an interesting piece. A nový přišel na sedm milionů! A new came to seven million! Proč ale musí miláček Ferrari F430 F1 Hamann z domu? Why must but darling Hamann Ferrari F430 F1 from the house? Je to jeho páté ferrari, střídá je poměrně často. It is his fifth Ferrari, changes are quite often.

Ale hlavně se přestěhoval z Prahy do Brna. But mainly he moved from Prague to Brno. „Nemám ho kde parkovat. "I have no where to park. A už jednou mi ho chtěli ukrást. And once I'd like to steal it. V Berouně,“ vzpomene, jak zloděje vyrušil. The Beroun, "Think of the thief cancel out. A pak, do auta nenacpe sedačku pro dvouletého Nicholase. And then, in the car seat for two nenacpe Nicholas. Loučení se svým miláčkem zvládne. Farewell to your pet can handle. Už prodával čtyři ferrari. I sold four Ferrari.

Vždycky, když ho omrzelo, poslal vůz do světa. Always, when you omrzelo, was sent to the car world. První ferrari si koupil ve dvaceti. The first Ferrari bought in twenty. A české dálnice už brázdil v modelech 355, dvou 360 a 550. A Czech motorways have Brázdil models in 355, two 360 and 550th „Jsem na tuhle značku zatíženej. "I am for this brand zatíženej. Ale teď si asi chvíli počkám.“ Teď řeší otázku, kam půjde z Pittsburghu, kde před měsícem vyhrál Stanley Cup. But now you wait about a minute. "Now the question which will be from Pittsburgh, where a month ago won the Stanley Cup.
Subscribe

 • Wine weekend!

  Just got back from a weekend in Wine Country. Ate lots of good food, tasted some wine and played Codenames and One Night Ultimate Werewolf at night.…

 • AO3 initialized!

  A month and a half later, I have finally started posting old fic to AO3! :P Best of Seven I will add more whenever I'm not lazy, heh heh.

 • Dude, where's my site?

  So apparently my fic site has been deleted. Don't really feel like hunting down free web hosting so I might start putting it on AO3. Is that pretty…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments